Sproet Studio | Responsive websites

Algemene voorwaarden Sproet Studio

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor al het aanbod van Sproet Studio en gelden zonder uitzondering voor klant.

1.2 De klant gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij deelname aan het aanbod van Sproet Studio.

1.3 Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

2.1 Deelname aan het aanbod geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

3.1 Training/workshops/afspraken: tot 1 week voor aanvang van de training kun je zonder kosten annuleren, daarna wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt 50% in rekening gebracht en kan 50% worden ingezet als korting op het aanbod van Sproet Studio. Deze korting is maximaal een half jaar geldig. Bij annulering binnen 2 uur voor (of na) aanvang van de training, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

4. Privacy statement AVG
Sproet Studio, gevestigd aan de Schermerstraat 42, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 0653326409 | info@Sproet Studio.nl

4.1 Verwerking persoonsgegevens: Sproet Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Sproet Studio en/of omdat je deze gegevens zelf aan Sproet Studio hebt verstrekt.

4.2 Doelen: Sproet Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandeling betaling | waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven
Telefonisch of e-mail contact | voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

4.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Sproet Studio heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@SproetStudio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4.4. Geautomatiseerde besluitvorming: Sproet Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4.5 Bewaartermijn persoonsgegevens: Sproet Studio hanteert een bewaartermijn van 1 jaar voor verzamelde persoonsgegevens, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven voor langer gebruik.

4.6 Delen van persoonsgegevens met derden: Sproet Studio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4.7 Cookies, of vergelijkbare technieken: Sproet Studio gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

4.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sproet Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Sproet Studio een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Sproet Studio van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Sproet Studio.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sproet Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

4.9 Aanwijzingen misbruik of onvoldoende beveiliging

Sproet Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Sproet Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@Sproet Studio.nl


Loading